Anasayfa / Genel / BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “ortaklık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Aşağıdaki dört şarttan en az üçünü sağlayan birlikler, 6102 sayılı Kanun çerçevesinde bağımsız denetime tabidir:

a) Aktif toplam: Kırk milyon ve üstü Türk Lirası,

b) Yıllık net satış hasılatı: Elli milyon ve üstü Türk Lirası,

c) Bağlı kooperatiflerin ortak sayısı: Üçbin ve üstü,

ç) Çalışan sayısı: Yüzelli ve üstü.”

“(2) Yukarıda belirlenen şartlara göre bağımsız denetime tabi olmayan birlikler, isteğe bağlı olarak bağımsız denetim yaptırabilirler. Bu şekilde denetim yaptıran birlikler, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen denetimden muaftır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altıncı” ibaresi “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Denetçinin ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri

MADDE 6/A – (1) Denetçi aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Kanunda sayılan ticari defterlerin usulüne uygun bir şekilde tutulup tutulmadığını, gerekli onayların yaptırılıp yaptırılmadığını incelemek,

b) En az üç ayda bir birlik faaliyetleri hakkında bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla birlik defterlerini ve diğer evrakını incelemek,

c) Hileli veya hatalı finansal raporlamaya veya birlik iş veya işlemlerinde usulsüzlüğe neden olabilecek risk unsurlarını belirlemek ve bu unsurları düzenli aralıklarla kontrol etmek,

ç) Birliğin gerçekleştirdiği olağandışı iş ve işlemlerin anasözleşmeye, genel kurul kararlarına ve ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etmek,

d) Yıllık faaliyet raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek,

e) Ortakların Kanuna uygun bilgi edinme taleplerinin karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmek,

f) Ortaklarla ilgili iş ve işlemlerde eşitlik ilkesine uygun davranılıp davranılmadığını kontrol etmek,

g) Birlik sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığını veya birliğin borca batık olup olmadığını kontrol etmek, sermaye karşılıksız kalmışsa karşılıksız kalan tutarı belirlemek,

ğ) Birliğin ticari muamele ve birliğe borçlanma yasağına aykırı işlemlerde bulunulup bulunulmadığını incelemek,

h) Sermaye taahhüt borcunun anasözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek ve bu borcu yerine getirmeyenler ile borcun tutarını tespit etmek,

ı) Genel kurulun devir ve terk edemeyeceği görev ve yetkilerin yönetim kurulunca kullanılıp kullanılmadığını incelemek,

i) Birliğin iş planlarına, ürün alım ve değerlendirme işlemlerine, ürün alım bedelini hesaplama ve ödeme şekline, kredi kullanmalarına, yatırımlarına, gelir gider farklarının dağıtımlarına ve giderlerin paylaşımına ilişkin hususlarda anasözleşmeye uygun hareket edilip edilmediğini incelemek,

j) Yönetim Kurulu üyeleri ve birlik görevlilerinin bağdaşmayan görev yasağına uyup uymadıklarını incelemek,

k) Ortaklar cetvelindeki ortakların genel kurula katılma hakkına sahip olup olmadıklarını incelemek,

l) Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilme şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmak,

m) Yapılan denetim sonucunda tespitlere ilişkin genel kurul gündemine alınması gerek görülen hususları divan başkanına bildirmek,

n) Üst üste üç dönemin menfi gelir-gider farkı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını veya her halükarda menfi gelir-gider farkının toplam aktif değerlerin yüzde onuna tekabül edip etmediğini veya borç ödemede ve giderlerin karşılanmasında sorun yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek.

(2) Yukarıda belirtilen görevlere ilişkin tespitlere denetçi raporunda yer verilir.

(3) Denetçiler yaptıkları denetim faaliyetleri esnasında birlik, ortaklar veya alacaklılar aleyhine telafisi güç veya imkansız sonuçlar doğuracak bir hususu tespit ettiklerinde konuyu derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu hususa denetim raporunda ayrıca yer verilir.

(4) Denetçi raporu genel kurul toplantısından en az bir ay önce yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulunca gecikmeksizin bu raporun örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan tablodaki “Bilanço aktif toplamı 50 milyon TL veya üzeri midir?”, “Yıllık net satış hasılatı 75 milyon TL veya üzeri midir?”, “Çalışan sayısı 250 veya üzeri midir?” ibareleri sırasıyla “Bilanço aktif toplamı 40 milyon TL veya üzeri midir?”, “Yıllık net satış hasılatı 50 milyon TL veya üzeri midir?”, “Çalışan sayısı 150 veya üzeri midir?” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altıncı” ibaresi “yedinci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİFLERDE MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ

MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ VE MARKA DENKLİĞİNİN ARACI ROLÜ: TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir