Genel Kurul

KOOPERATİF GENEL KURULLARINDA OY HAKKI

KOOPERATİF GENEL KURULLARINDA OY HAKKININ KULLANILMA ESASLARI Mustafa YAVUZ/ Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1-Giriş Kooperatiflerde ortaklık payı, sahibine çeşitli haklar kazandırır. Bu hakların tümüne ortaklık hakları denir.1 Ortaklık hakları, kooperatife ortak olmakla elde edilir, ayrıca kanun ve anasözleşmeyle tanınır ve korunur. Kooperatiflerde ortakların sahip olduğu haklar, öğretide genel itibariyle çeşitleri …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Kooperatif Genel Kurul Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi? Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararlarının iptali istenebilir. “Kanun” ifadesinden Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun anlaşılmalıdır. Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin dava, toplantıyı izleyen günden başlamak …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Sonra Bakanlığa ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Belgeler Nelerdir?

Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Sonra Bakanlığa ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Belgeler Nelerdir? Genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği kooperatifin faaliyet …

Devamını Oku »

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Gelmemesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin Gelmemesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Yönetim kurulunca usulüne uygun olarak başvuru yapıldığı halde temsilci toplantıya katılmaz ise toplantıyı yürütmek üzere mahalli idare amirine (ilde vali, ilçede kaymakam, köy ve bucaklarda muhtar) durum bildirilir, buna rağmen temsilci gelmez ise bir saat beklendikten sonra toplantıya …

Devamını Oku »

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantı Sırasındaki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantı Sırasındaki Görevleri Nelerdir? Bakanlık temsilcisinin toplantı sırasındaki görevleri şöyle sıralanabilir: • Genel kurulda, toplantıyla ilgili olarak kendisine sorulan soruları cevaplandırır, toplantının ilgili Kanunlar, anasözleşmeler ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere gereken açıklamaları yapar. • Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u …

Devamını Oku »

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir?

Bakanlık Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevleri Nelerdir? Bakanlık temsilcisi, kooperatifler, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin genel kurul toplantılarında, toplantının mevzuat, anasözleşme ve gündem maddelerine göre yapılmasını temin ve denetlemekle görevli ilgili Bakanlığın memurudur. Bakanlık temsilcisi genel kurul toplantısından önce: • Toplantı çağrısının Kanuna ve …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantı Gündemi Nasıl Belirlenir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantı Gündemi Nasıl Belirlenir? Genel kurulda görüşülecek konuların, yani gündemin, toplantıdan önce belirlenmesi gerekir. Yönetim kurulu, genel kurul gündemini belirlemekle görevli organdır. Gündem maddeleri, toplantı çağrısına ve ilana yazılarak ortaklara duyurulur. Eğer anasözleşme değişikliği söz konusu ise, değiştirilecek maddelerin numaraları da bu duyuruda yer alır. Olağan genel …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısından Önce Yönetim Kurulu Üyelerince Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantısından Önce Yönetim Kurulu Üyelerince Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Genel kurul anasözleşmede gösterilen şekilde toplantıya çağrılır. Örnek anasözleşmelere göre, genel kurula katılma hakkına sahip olan ortaklar toplantı tarihinden en az 30 gün önce ve en çok 2 ay içinde taahhütlü mektupla, gerektiğinde gazete, gazete olmayan yerlerde mahalli …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarında Temsilin Şartları Nelerdir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarında Temsilin Şartları Nelerdir? Kooperatif ortaklarının genel kurul toplantılarına bizzat katılamadıkları takdirde, yerlerine temsilci tayin etmeleri ve genel kurullara vekâleten katılmaları mümkündür. Bir ortağın genel kurulda temsil edilebilmesi için gerekli şartlar şunlardır: • Temsil konusunda anasözleşmede hüküm bulunmalıdır. • Yazı ile izin verilmelidir. • Ortak, bir başka …

Devamını Oku »

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarına Vekâleten İştirak Edecek Ortakları Kimler Temsil Edebilir?

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarına Vekâleten İştirak Edecek Ortakları Kimler Temsil Edebilir? Bir ortak ancak başka bir ortak veya eşi ya da birinci derece akrabası tarafından temsil edilebilir. Aslında, bir ortak ancak başka bir ortak tarafından genel kurulda temsil edilebilir. Ortak olmayan bir kimsenin hatta ortağın genel ve özel vekâletname verdiği …

Devamını Oku »