Anasayfa / Dış Denetim / KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ’LERİNİN NİTELİKLERİ EĞİTİMLERİ

KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ’LERİNİN NİTELİKLERİ EĞİTİMLERİ

KOOPERATİF DIŞ DENETÇİ’LERİNİN NİTELİKLERİ EĞİTİMLERİ

1163 kooperatifler kanununda değişiklikler yapan 7339 sayılı kanun 21.10.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanun ile 1163 sayılı kanunun denetçi seçimine ilişkin 65.ci maddesi ile dış denetçi başlıklı 69. Maddelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 1 şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmî gazete’de «kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimine dair yönetmelik» yayınlanmıştır.

Dış Denetim Yapabilecekler

1163 sayılı kanunun 65. Maddesinde dış denetim yapabilecek kimseler belirlenmiştir.

Buna göre kooperatiflerde dış denetim yapma yetkisi aşağıdaki kişilere verilmiştir.

1- Bağımsız denetçiler

2-Bağımsız denetçi olmayan smmm ve ymm ler

3- İlgili bakanlıkça yetki verilen merkez birlikleri veya üst birliğe bağlı denetçiler

Denetçilerin nitelikleri

Dış denetim yapacak denetçilerin nitelikleri yönetmelik 16. Madde de belirlenmiştir.

Buna göre denetçilerin nitelikleri aynen aşağıdaki gibidir

1-Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

2-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

3-Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı kanun hükümlerine göre mahkûm olmamak,

4-Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler  hariç olmak üzere dış denetçi eğitimini tamamlamış olmak,

5-Görevi süresince, dış denetim işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamelesi bulunmamak,

6-Kooperatif ile ortaklık ilişkisi bulunmamak,

7- son 5 yıl içinde gerçekleştirdikleri kooperatif dış denetimlerinde bu yönetmelik hükümlerine üç seferden fazla aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,

8- Görevi süresince, dış denetçiler ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımları veya dış denetçi tarafından denetlenen kooperatif veya denetlenen kooperatif ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girmemiş olmak,

9- Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmişse, faaliyet izinlerinin iptal edilmemiş veya askıya alınmamış olması ya da bağımsız denetim resmi sicilinde gayri faal olarak gösterilmemiş olması, şarttır.

Denetçilerin Eğitimleri

Dış Denetçi Eğitimi

MADDE 17 – (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında dış denetim yapacak dış denetçilere, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya üniversitelerce eğitim verilir.

(2)      Eğitim programını tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır.

(3)      Dış denetçi eğitimine ve yenileme eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Diğer Hususlar

1- Dış denetçi, görevini yürütürken bu yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket edemez.

Ayrıca dış denetçinin yönetmeliğiin 38 inci ve 39 uncu maddelere uygun denetim raporu hazırlaması, süresi içinde tamamlaması ve hazırladığı raporu usulüne uygun olarak sunması gerekir.

2- Dış denetçi ile denetim yapılacak kooperatif arasında, denetçinin tarafsızlığını ortadan kaldıran bir nedenin varlığı halinde, denetçi bu kooperatifte denetim yapamaz.

Rapor Teslim Süresi

Dış denetim raporu, hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanarak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir.

Ancak her halde dış denetim raporları, denetimi yapılan kooperatifin genel kurul toplantısı yapmasını engellemeyecek şekilde sunulur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir