Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / KOOPERATİF ORGANLARI NELERDİR/DENETİM KURULU

KOOPERATİF ORGANLARI NELERDİR/DENETİM KURULU

KOOPERATİF ORGANLARI NELERDİR/DENETİM KURULU

I-DENETİM KURULU:
Kooperatif içinde yapılan işlem ve faaliyetlerin denetim görevi denetim kuruluna verilmiştir.
Bu kurulunun denetim yapabilme bilgi ve becerisine sahip olması gereklidir.
Kooperatif denetimi:
1- Kooperatif yapısının,
2- Faaliyetlerinin,
3- İşlem ve hesaplarının

Yanlışlık, çelişki veya tutarsızlık içerip içermediğinin; kanun, ana sözleşme, yönetmelik hükümleri, genel kurul kararları ve iyi niyet esasları çerçevesinde izlenmesi ve gözlenmesi için yapılan tüm çalışmalardır.
II-Denetim Kuruluna Üye Seçimi:
1- Denetim kurulu, genel kurulca seçilir.
2- Denetim kuruluna en az bir, en fazla beş üye seçilebilir.
3- Denetim kurulunun görev süresi en az bir, en fazla ise üç yıldır.
4- Kooperatif kuruluşu sırasında ilk denetim kurulu üyeleri ana sözleşme ile atanır. Denetim kurulu
üyelerinin istifa ederek görevden çekilmeleri durumunda, yerlerine yedek üyeler geçer.
III-Denetim kuruluna seçilebilmenin şartları şunlardır:
1. Yönetim Kurulu üyesi olmamak,
2. T.C vatandaşı olmak,
3. Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal, sahtekârlık,
hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlardan mahkum olmamış olmak.
4. Bakanlık tarafından hazırlanan örnek ana sözleşmede yukarıda saydığımız şartlara ilaveten;
seçilecek üyelerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olması, kooperatif personeli veya
yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil akrabalık bağı bulunmamak şartlarına da yer
verilmiştir.
IV- Denetim Kurulunun Görevleri:
1. Kooperatif defterlerinin düzenli olarak tutulup tutulmadığını saptamak,
2. Bilanço ile gelir ve gider farkı hesabının defterlere uygun olup olmadığını kontrol etmek,
3. Her yıl yazılı bir rapor hazırlayarak tekliflerini genel kurula sunmak,
4. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen üyelerin, üyelik koşullarını taşıyıp taşımadıklarını incelemek,
koşullara uymayanların veya sonradan bu koşulları kaybedenlerin yönetim kurulu üyeliğinden
çıkarılmasını yönetim kurulundan talep etmek,
5. Genel kurul gündemine, uygun gördükleri maddeleri ekletmek,
6. Yönetim kurulunun ana sözleşme, kanun ve mevzuatlara aykırı çalışmalar içerisinde
bulunduklarının tespit edilmesi durumunda genel kurulu toplantıya çağırmak,
7. Kooperatif sırlarını ve ortaklar hakkındaki sırları saklamak,
8. Ayda en az bir kere kooperatif defter ve belgelerini incelemek, kasasını saymak,
9. Üç ayda bir denetim yapmak ve sonuçlarını raporla yönetim kuruluna bildirmek.
VI- Denetim Kurulunun Sorumlulukları:
1- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yerine getirmedikleri
takdirde ortaya çıkacak sonuçlardan sorumludur.
2- Denetim kurulu üyelerinin görevi olduğu halde yapmadığı bir durumdan ortaya çıkan zararlar için
tazminat davası açılabilir.
3- Dava açma süresi zarara neden olan denetim kurulu üyesinin öğrenilmesinden itibaren 2 yıldır.
4- Dava kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine, bu mahkemenin o yerde
bulunmaması durumunda ise Asliye Hukuk Mahkemesine açılır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir