Anasayfa / Genel / KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

KOOPERATİFLER VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci, 47 nci ve 87 nci maddesi uyarınca kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunacak yetkililerin yapacakları işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetki alanındaki kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği hakkında uygulanır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının 5 inci bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kanun: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,

c) Bakanlık temsilcisi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Temsilcisi Talebinde Başvuru Süresi ve Gerekli Belgeler

Başvuru süresi

MADDE 5 – (1) Kanunun 45 inci ve 87 nci maddeleri uyarınca, kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları için çağrıya yetkili olan kişilerin, genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) başvurarak Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunmaları zorunludur.

(2) Kanunun 47 nci maddesine göre yapılan genel kurul toplantıları için de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi başvurusunda bulunulması zorunlu olup, bu toplantılar için yapılacak başvurularda birinci fıkrada belirtilen zorunluluk aranmayacaktır.

Gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Bakanlık temsilcisi talebi için başvuruların, dilekçe ekinde yer alacak aşağıdaki belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir.

a) Çağrı için alınan kararın örneği (yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye memurları veya üst birlik yönetim kurulu kararı ya da kesinleşme şerhi bulunan mahkeme kararı),  

b) Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge (Başvuru sahipleri, ticaret sicil memurluğundan kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri oldukları bilgisini içeren yazı alacaklardır. Ticaret sicil memurluklarınca verilecek bu yazıda, başvuru sahiplerinin kooperatifin temsili konusunda yetkili oldukları, yetkilerinin başlangıç tarihi, yetki süreleri dolmuşsa yetkinin bitiş tarihi vb. hususların bulunması gerekmektedir. Azlık tarafından mahkeme kararı ile çağrı yapılmakta ise çağrı iznini veren kesinleşme şerhli mahkeme kararı yeterli olacaktır.),

c) Toplantı gündemi,

d) Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı.

(2) Yapılan başvurulara ilişkin belgeler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince incelendikten sonra eksiklikler, ilgililere bildirilerek tamamlanması istenilecektir. Buna rağmen, herhangi bir belge eksikliği halinde veya 15 günlük süreye uyulmadan yapılan başvurularda müracaat usulüne uygun yapılmış sayılmayacak ve Bakanlık temsilcisi görevlendirilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOLARI İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİFLERDE MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ

MARKA ÖZGÜNLÜĞÜNÜN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ VE MARKA DENKLİĞİNİN ARACI ROLÜ: TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir