Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Anasözleşme Nasıl Değiştirilir?

Kooperatiflerde Anasözleşme Nasıl Değiştirilir?

Kooperatiflerde Anasözleşme Nasıl Değiştirilir?

Kooperatif anasözleşmesinin değiştirilmesi de kuruluştaki usullere bağlıdır.
Bu bağlamda, anasözleşmede değişiklik yapılması isteniyorsa;
• Öncelikle anasözleşme değişikliği için yönetim kurulu kararı alınmalı,
• Önce yönetim kurulunca anasözleşme değişikliği için yönetim kurulu
kararı alınır ve bu karara hangi maddelerin ne şeklide değiştirileceği
yazılır. Bu kararda, anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu
gerekçeli olarak yazılır ve noterce onaylattırılır.

• Değişiklik taslağı eski ve yeni maddeler şeklinde, ilgili Bakanlığın istediği
adette, hazırlanarak yönetim kurulunca imzalanmalı,
Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmesi öngörülen anasözleşme maddeleri,
eski ve yeni metinler halinde yazılır ve her nüshası temsile yetkili kişilerce
imzalanır.
• Değişiklik için izin alınmalı,
İzin merciine verilecek belgeler:
Anasözleşme değişikliği için izin merciinden yazılı izin alınması gerekir.
Anasözleşmenin hangi bölümlerinin değiştirileceğinin belirtildiği başvuru
dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.
a) Kooperatif anasözleşmesinin herhangi bir maddesinde değişiklik
yapılması halinde istenen belgeler:
• Değiştirilmek istenen madde metninin eski ve yeni şeklinin karşılıklı
olarak 6 nüsha yazılmış, yönetim kurulunca imzalanmış şekli,
• Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna dair gerekçeli
yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği,
• Kooperatifin kuruluş işlemlerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinin aslı veya fotokopisi,
• Kooperatifin en son durumunu gösterir Kooperatif ve Üst Kuruluşları
Genel Durum Bildirimi Formu,
• Mevcut yönetim kuruluna ait noter onaylı imza sirküleri ve yönetim
kurulu yetki belgesi,
b) Kooperatif türünün ve anasözleşmenin tamamının değişikliği halinde
dilekçeye eklenecek belgeler:
• Yönetim kurulu üyeleri tarafından her sayfası imzalanmış ve usulüne
uygun şekilde doldurulmuş anasözleşme (talep edilen nüsha sayısı
kadar),

• Yürürlükteki anasözleşmesinden bir adet,
• Yürürlükteki anasözleşmesinin yürürlükten kaldırılarak Bakanlıkça
hazırlanan başka bir tür anasözleşmenin kabul edilmesine ilişkin gerekçeli
ve noter onaylı yönetim kurulu kararı,
• Kooperatifin kuruluş ilanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir
örneği,
• Varsa, eskiden yapılan anasözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret
Sicili Gazetesinin bir örneği,
• Kooperatifin en son durumunu gösterir “Kooperatif ve Üst Kuruluşları
Genel Durum Bildirimi Formu”.
Kooperatifin türünün veya anasözleşmenin tamamının değişikliği sırasında
kooperatif türlerine göre başkaca belgeler de istenebilmektedir.
• Daha sonra değişiklik için genel kurulda karar alınmalı,
İzin merciinden gerekli izin alındıktan sonra, anasözleşmede gösterilen usul
ve surette genel kurul toplantıya çağrılır. Toplantı için yapılacak ilana sadece
değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması yeterlidir. Burada dikkat
edilecek husus, anasözleşmenin değiştirilmesi için alınacak kararlarda fiilen
kullanılan oyların 2/3 çoğunluğunun aranmasıdır. Buradaki “fiilen kullanılan
oy” dan kasıt, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların veya genel kurul
toplantısında hazır bulunan ortakların 2/3 çoğunluğu olmayıp, fiilen oylamaya
katılanların 2/3’ünün oyunu anasözleşme değişikliği yönünde kullanmasıdır.
Ancak, anasözleşmeye, anasözleşmenin değiştirilmesi kararının alınabilmesi
için, yukarıdaki oyçokluğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir.
Genel kurulda değiştirilecek maddeler toplu halde değil, ayrı ayrı görüşülüp
oylanır ve karar bağlanır.
• Değiştirilerek kabul edilen madde yeniden izin merciinin onayına
sunulmalı,
Bazı hallerde genel kurul, izin verilen değişiklik önerisini aynen kabul
etmeyebilir. İzin merciinin izin verdiği değişiklik metni genel kurulda yapılan

görüşmeler sırasında değiştirilerek kabul edilmiş olabilir. İşte anasözleşmenin
ilgili maddesi izin merciine verilen metin dışında, genel kurulda değiştirilerek
kabul edilmiş ise, değiştirilerek kabul edilen maddenin yeniden izin merciinin
onayına sunulması gerekir.
• Usulüne uygun olarak genel kurulda karar alındıktan sonra genel kurul
kararı notere tasdik ettirilerek Ticaret Sicili Memurluğuna verilerek ilan
ve tescil ettirilmelidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir