Anasayfa / 100 Soruda Kooperatifler / Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Üyelerinin
Cezai Sorumlulukları Nelerdir?

Yönetim kurulu üyeleri suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle
kooperatifin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter
ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılır. Bu madde hükmü ile kooperatif yöneticilerinin Türk Ceza
Kanunu’nda kamu görevlileri için öngörülen zimmet, irtikap, rüşvet, görevi
kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı cezalandırılmaları sağlanmıştır.
Aşağıda sayılan kurallara aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının
yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli
günden beş yüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
• Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca
belirlenir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde
ortak kaydedemez.
• Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak
alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı
kesinleşinceye kadar devam eder.

• Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı,
risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.
• Kooperatiflerce alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, tapu
devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması
şarttır.
• Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında
kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle
kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.
• Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla
yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı
gibi, yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.
• Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun
devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.
• Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar bu kuruluşlara
ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili
defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine,
denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim
görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda
bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve
doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
Aşağıda sayılan kurallara aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının
yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üç yüz güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
• Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve
kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.
• Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin
anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını
araştırmak zorundadır.
• Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede
açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen
sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Yöneticiler, denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin
istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre
düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.
• Kooperatifler ve üst kuruluşları, denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça
verilecek talimata uymak zorundadırlar.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

AŞAĞIDAKİ VİDEOYU İZLEYİNİZ

 

Hakkında kooperatif

Check Also

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI – ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023)

KOOPERATİF TANIMI VE FAYDALARI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.VERGİ MÜFETTİŞİ (18.03.2023) Ülkemizde kooperatifçilikle ilgili özel ve temel kanun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir